De parochiegrenzen St. Joseph Heerlerbaan 100 jaar geleden

Op 31 oktober a.s. zal het 100 jaar geleden zijn dat de oorspronkelijke grenzen van de parochie St. Joseph op Heerlerbaan werden vastgesteld. Daarna zijn deze grenzen nog twee keer gewijzigd,  bij de oprichting van de parochie St. Michiel op het Eikske en bij de afsplitsing van een deel van de Heerlerbaan voor de vorming van de parochie St. Andreas.  De eerste steenlegging vond plaats op 6 augustus 1916 onder leiding van bouwpastoor Andreas Jozef Hubertus Maria Erens. Deze kreeg einde juli 1914 opdracht van de bisschop een parochie te stichten op de Heerlerbaan. Erens was kapelaan in de St. Pancratiusparochie in Heerlen. Hij had al vele verdiensten in deze parochie en was ook een van de drijfveren achter de oprichting van de Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond.

Op zondag 14 maart 1914 vond in de gymnastiekzaal van de openbare lagere school een vergadering plaats van de parochianen, waarin pastoor Erens het inmiddels benoemde kerkbestuur voorstelde. Het terrein waarop de kerk zou worden gebouwd werd ter beschikking gesteld door Dr. Jos Dautzenberg, geboren op de Heerlerbaan en geneesheer te Oud-Gastel.
Architect was Seelen en de kerk werd gebouwd van kunradersteen. De kunstenaar Jan Toorop stelde een houtskooltekening ter beschikking om voldoende geld bij elkaar te krijgen. Hij verzorgde zelf ook de lithografische reproducties. De prent van ‘de mijnwerker’ werd verkocht voor f. 5,– per stuk.

Op 28 oktober 1917 werd de kerk door de toenmalige deken Brewers van Heerlen ingezegend en op 4 november 1917 vond de installatie van pastor Erens plaats. De vaststelling van de parochiegrenzen op 31 oktober 1917 gebeurde door bisschop Laurentius Schrijnen.

Hieronder volgt de in het Nederlands vertaalde Latijnse tekst. Deze tekst is vertaald door pater Jozef Konings CssR uit Wittem via bemiddeling van René Graat, pastoor van Banholt, Neerbeek en Reijmerstok. Deze tekst is opgenomen in het boek “Heerlerbaan-Post-Baltus”, een eenmalige, gelimiteerde en particuliere uitgave van Chris J. Baltus MPM.


Omdat het de taak van de bisschop is er voor te zorgen dat aan de herders geen zwaardere zorg voor de zielen wordt toevertrouwd dan die zij naar behoren kunnen vervullen en dat aan de gelovigen ruime en geschikte gelegenheid wordt geboden opdat zij hun religieuze plichten kunnen vervullen, hebben Wij, overwegende dat in de parochies H.Pancratrus te Hoeden en H.Martinus te Spekholzerheide het aantal gelovigen al te zeer is toegenomen, het plan opgevat van beide parochies een gedeelte af te zonderen en uit beide delen een nieuwe parochie op te richten Reeds hebben wij daarover ons Kathedraal Kapittel, de Z.E. Heer Arnold Brewer, pastoor van de H.Pancratiuskerk en de Z.E. Heer Jozef longen, pastoor van de H. Martinuskerk, bedienerren van beide kerken, geraadpleegd.

Nu al dezen hiermee instemmen, en vanuit beide parochies van de kant van de gelovigen desgevraagd geen bezwaar is vemorn., scheiden, verdelen en splitsen Wij, krachtens ons gewone en het ons door het Concilie van Trente vedeende gezag, een deel van de Pancratiusparochie en een deel van de Marbnusparochie af en richten uit beide delen een nieuwe parochie op . Heederbaan onder de titel St. Joseph.

Om echter de grenzen van de nieuwe parochie en de aangrenzende parochies van de HH. Apostelen Petrus en Paulus te Schaesberg en St. Rernigius te Simpekeld meer nauwkeurig te kunnen vaststellen, hebben wij de toestemming gevraagd en verkregen van de pastoors van deze parochies en de instemming van al die parochianen die het aangaat De nieuwe parochie omvat de volgende grenzen: de grens begint waar de weg langs de boerderij van de familie Schiffelers uitkomt bij de grens van het gehucht Schaesberg en voorbij de boerderij van de familie Schiffelers voert naar de Onderst Caumer. Vanaf deze plaats is de grens de Molenwee. die naar Heesberg bij de Akerweg voert. Aan de westkant van de Akenveg loopt de grens langs de noordkant van de weide ven de familie Schreuder (Nieuwhuis), tot aan de omheining van de weide Vreuschemig,_ vervolgens langs de omheining van de weide van huis Gebergske° tot aan de weg die vanaf Heerlen naar Euren voert Alle huizen aan de noordkant van deze weg behoren tot de parochie Heerlen. Vervolgens volgt de grens de weg die naar Euren voert. De huizen aan beide zijden van deze weg behoren tot de nieuwe parochie.

Vanaf Euren is de grens het voetpad dat vanaf de oostelijke zijde, voorbij de weide van de hoeve Benzenraderhof naar deze boerderij voert. Vanaf Bensenraderhof is de grens het pad dat in rechte lijn naar de Imstenraderhof voert. Alle huizen vanaf Euren tot Imstenraderhof gelegen aan de noord- en westzijde behoren tot de parochie Heerlen.

De grens van de parochies van de plaatsen Simpelveid en Heederbaan begint bij de hoeve Irnstenraderhof die tot de parochie Simperveld behoed en voert tussen zuid en west naar de plaats waar de Ddessenwegaa bij de Wienweg uitkomt. Van daar af is de Driessenweg de grens tot aan de noordkant, tot aan de weide van de familie Sourens – op de kadasterkaart nr. 3306. Vervolgens loopt de grens in rechte lijn naar het oosten over de akker tot aan de Molenweg die van Valkenhuizen naar de Beitel voert – kadastraal nr. 1613. De grens tussen de parochies Spekholzerheide en Heederbaan is de Molenweg.e – kadastraal nr. 1613 – die ten noorden van het huis Prickaerts in Valkenhuizen uitkomt op de Akerweg. Van daar af zijn de parochiegrenzen dezelfde als van de plaatsen Kerkrade en Heerlen tot aan de weg die van Onderspekholz naar Schaesberg voert. Vervolgens voert de grens naar het noordelijk deel van de hoeve Terwinselerhof en gaat dan naar het oosten tot aan de plaats achter de mijn Wilhelmina.

De grenzen van de parochies Schaesberg en Heederhaan zijn de volgende: vanaf de oostzijde van de mijn Wlhelmina loopt de grens oostwaarts tot aan de plaats waar de landweg die vanaf de verbindingsweg tussen Onderspekholz en Schaesberg naar hoeve Overstehof voert en tot in de weiden rondom dit huis. Deze landweg halverwege volgend in westelijke richting komen we bij de grenzen van de plaatsen Heerlen en Schaesberg. Van daar af zijn de grenzen van de parochies dezelfde als van de plaatsen Heerlen en Schaesberg, tot aan de plaats waar de parochie Heerlen begint Waar geen uilzondering gemaakt is in de beschrijving van de grenzen van de nieuwe parochie is het midden van de weg de grens van de parochies. De kerk van de nieuwe parochie met de titel St Joseph richten Wj met hetzelfde gezag op als parochiekerk en rusten haar toe met alle parochiële rechten en privileges. Om de parochiële zielzorg in de nieuw parochie te kunnen uitoefenen stellen Wij aan, en machtigen Wij, de geliefde Heer Andreas Jozef Hubertus Maria Erens om volk en Kerk voornoemd voor te gaan in eredienst en zielzorg als waardig, geschikt en bekwaam bevonden na onderzoek door de synodale examinatoren en vertrouwen hem de bediening toe van alle sacramenten van de Kerk.

Ingezonden verhaal

Als lezer van HeerlenVertelt.nl zal het vaak voorkomen dat u gebeurtenissen, locaties of gebouwen herkent. Wanneer u graag zelf een verhaal hierover wilt schrijven en insturen kan dit natuurlijk!

3 gedachten over “De parochiegrenzen St. Joseph Heerlerbaan 100 jaar geleden”

  1. De parochie grens liep niet tot Nieuwhuisstraat maar tot de Hagendoornsetraat (toen Hagendoornsweg) Erkstraat en gedeelte Heesbergstraat hoorde erbij John

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.